อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว กระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนอิศรานุสรณ์ขอต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปี 2561

จากผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 1 ได้แก่  การรณรงค์ต่อต้าน

สิ่งเสพติด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การเต้นบาสโลบ กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นภาคใต้ได้แก่ การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ การแกะสลัก แม่ครัวตัวจิ๋ว กิจกรรมศุกร์ สุขสันต์แบ่งปัน

ด้วยเสียงเพลง ส่งผลให้นักเรียนได้รับการประเมินอยู่ในรับด้บทอง จากสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดจากความเข้มแข็งดังกล่าวสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต เก่งคิด เก่งแก้

ปัญหา และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา