อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

กิจกรรมอนุรักษ์ไทย ส่งเสริมความเป็นไทย

     กิจกรรมอนุรักษ์ไทย ส่งเสริมความเป็นไทย เป็นการจัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน

ปฐมวัย ฝึกจริยธรรม เน้นการมีสัมมาคารวะและการอ่อนน้อมถ่อมตน จนเกิดเป็นเอกลักษณ์

ลูกอิศรายิ้มไหว้ทักทายกันและธำรงศาสนาร่วมรักษาอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการแต่งกาย

ผ้าไทย การรำวงมาตรฐาน เพื่อปลูกฝังความเป็นเอกลักษณ์ไทย

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา