อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

         กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข ร่วมรณรงค์ป้องกันและต่อต้าน

สิ่งเสพติดในโรงเรียนและห้องเรียนเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันของผู้เรียนเพื่อให้

ผู้เรียน รู้โทษรู้ทัน ร่วมป้องกันสิ่งเสพติด ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ฝึกคิดฝึกทำ

ร่วมเป็นผู้นำ และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา