อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

ประกาศรับสมัครครู โรงเรียนอิศรานุสรณ์

 •          ประกาศโรงเรียนอิศรานุสรณ์          
 •  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูอาจารย์
 • www.isaranusorn.ac.th
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            โรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ สถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ประถมศึกษากระบี่
 • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลบรรจุเป็นครู อาจารย์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • 1. ตำแหน่งและจำนวนที่รับสมัคร
            1.1 ครูคณิตศาสตร์              หญิง                    จำนวน   2  ตำแหน่ง
 •             1.2 ครูภาษาไทย                  หญิง                    จำนวน  2  ตำแหน่ง
 •             1.3 ครูภาษาอังกฤษ             หญิง                    จำนวน  2  ตำแหน่ง
 •             1.4 ครูปฐมวัย                      หญิง                    จำนวน  2  ตำแหน่ง
 •             1.5 ครูคอมพิวเตอร์               ชาย/หญิง            จำนวน  2  ตำแหน่ง
 • 2. คุณสมบัติทั่วไป
 •              2.1 สำเร็จวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
        2.2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชา
 • 3. อัตราเงินเดือน และสวัสดิการ
 •              เงินเดือนจ่ายตามวุฒิการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือบุตร / เงินเพิ่มค่าครองชีพ
 • 4. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
 •              4.1 ใบรายงานผลการศึกษาพร้อมสำเนา พร้อมตัวจริง          จำนวน  1  ชุด
 •              4.2 สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน   1  ชุด
        4.3 ใบรับรองแพทย์                                                            จำนวน   1  ชุด
 •              4.4 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว                                            จำนวน   1  รูป
             4.5 หลักฐานความสามารถพิเศษหรือประกาศเกียรติคุณ / แฟ้มสะสมผลงาน
 • 5. วัน เวลารับสมัคร
             ผู้มีความประสงค์เข้ารับการเป็นครูให้ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบริหารโรงเรียนอิศรานุสรณ์
 เลขที่ 91 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 •                        ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2562

ผู้บริหาร

PHD17.jpg

ข่าวการศึกษา