อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
 

             อาจารย์ชื่นใจ  เทพภิบาล เกิดวันที่ 1 เดือน เมษายน 2468 สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ อายุ 89 ปี

ที่อยู่เลขที่ 91 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์:0 7561 1230 โทรสาร:0 7563 0469

การศึกษาประกาศนียบัตรครูมัธยม โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา อาชีพเดิมรับราชการ ปี 2520 ตำแหน่งอาจารย์ 3

อาชีพปัจจุบัน เจ้าของกิจการและประธานคณะกรรมการบริหาโรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่

สามีชื่อ คุณประเสริฐ  เทพภิบาล การศึกษาประกาศนียบัตรกรมวิชาการเกษตร อาชีพเดิมรับราชการกรมวิชาการ

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีทดลองยางกระบี่ อาชีพปัจจุบัน เจ้าของกิจการและที่ปรึกษาด้านการเกษตรกรรม