อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
               

  

 

 

 

 

สุขา สง.ฆส.ส สามค.คี   ความสามัคคี ทำให้เกิดความสุขในหมู่คณะ

 

การเรียนดี  มีพลานามัย  ฝึกระเบียบวินัย  ปลูกฝังจริยธรรม

 

ลูกอิศรา  รู้รักสามัคคีและยิ้ม ไหว้  ทักทายกัน

 

การเรียนดี  กีฬาเด่น

 

 
         อิศราที่เห็นเด่นอยู่นั้น        สถานบันบริการงานสั่งสอน    
 
   เกียรติประวิติ สะพัดลือขจร   สถาพรมิน้อยหน้าต่ำกว่าใคร  
   วิชาการเป็นรากฐานและเน้นหนัก   สวามิภักดิ์งานคิดทำนำสมัย  
   จะปลูกศิษย์สัมฤทธิ์เห็นการไกล
  มีวินัยพร้อมคุณธรรม ล้ำเลิศลอย  
         การกีฬาอิศรากล้าไม่หวั่น   มุ่งประจัญหมายประชิดไม่คิดถอย  
    สามัคคีคือ พลังหวังใจคอย   ประชาคอยเกื้อกูลเจือจุนกัน  
    ชมพูน้ำเงินโบกไสวเป็นประจักษ์   สมานสมัครมั่งคงแน่ไม่แปรผัน  
    โอ้ พวกเราฝากย้ำเตือนสัมพันธ์   ให้รักนิรันดร์เพื่ออยู่คู่ฟ้าเอย  
       
 
                     โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน 2 ปีการศึกษา  โรงเรียนที่จัด
จริยศึกษาได้ดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น มาตรฐานคุณภาพระดับทอง
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขต 11 ด้านรักษ์อนามัย
สิ่งแวดล้อม โครงการเด็กไทยทำได้ ของกระทรวงสาธารณสุข รางวัลสุดยอดชมรมเด็กไทยทำได้ เขต 11
ของกระทรวงสาธารณสุข  รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ด้านสุขภิบาลอาหารในโรงเรียน เขต 11
ของกระทรวงสาธารณสุข สถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัย
ในระบบการจัดการเรียนการสอน รางวัลชนะเลิศระดับเขตการศึกษา 4 สถานศึกษาที่มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยดีมากและการศึกษาขั้นพื้นฐานดีมาก สถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบ 3
และสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ป.ป.ช. สถานศึกษาสัมพันธ์ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
สถานศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ และปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ