อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
   

                                    

                           นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา ๒๕๔๔  ระดับประเทศ   เด็กหญิงสุวดี   เอ่งฉ้วน

                    นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา ๒๕๔๖  ระดับประเทศ   เด็กหญิงตาบทิพย์   เลาหบรรจง

                    นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ระดับประเทศ  เด็กหญิงชนิกานต์   กัลยวนิชย์