อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

                    

          โรงเรียนอิศรานุสรณ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ มีพื้นที่

๑๕ ไร่ โทรศัพท์ ๐๗๕๖๓-๐๔๖๙ E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ประวัติโรงเรียนอิศรานุสรณ์ จังหวัดกระบี่ ณ สถานที่ตั้ง เป็นที่ดินดั้งเดิมของคุณพระแก้วโกรพ หรืออำมาตย์

เอกพระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง) และก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ โดยอาจารย์ชื่นใจ  เทพภิบาล ซึ่งท่านเป็นหลาน

ของคุณปู่พระยาอิศราธิชัยและอดีตอาจารย์ ๓ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          อำมาตย์เอกพระยาอิศราธิชัย(หมี ณ ถลาง) เป็นบุตรคนที่ ๑๐ ของคุณพระพิพิสมบัติและคุณแสง ณ ถลาง

เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๑๘ ที่ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เมื่อพุทธศักราช  ๒๔๓๕  อายุได้

๒๑ ปี เริ่มเข้ารับราชการเป็นเสมียนแผนกมหาดไทย ณ ที่ศาลากลางรัฐบาลมณฑลภูเก็ต ตำแหน่งผู้ช่วยราชการ

แผนกคลังจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหลวงคลังสมบัติ

พ.ศ.๒๔๔๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งใ้ห้เป็นนายอำเภอเมืองภูเก็ต (อำเภอทุ่งคา จังหวัดภูเก็ต)

พ.ศ.๒๔๔๖ ย้ายไปรับราชการ เป็นปลัดจังหวัดพัทลุงมีชื่อเสียงในการปราบโจรผู้ร้าย และได้รับพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงทัพกำแหงสงคราม

พ.ศ.๒๔๔๘  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เมื่ออายุได้ ๓๔ ปี และทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระคุณแก้วโกรพและในปีเดียวกันนั้นได้นำนายคนัง เงาะป่า ไปทูลเกล้าถวายตัว

และได้รับพระราชทานนาฬิกาเรือนทองสายทองคำพร้อมจารึกพระบรมนามาภิไทย

พ.ศ.๒๔๕๐ ย้ายไปเป็นผู้ราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น โดยอยู่รับราชการที่จังหวัดกระบี่  กระทั่งถึงปีพุทธศักราช

๒๔๖๘ รวม ๑๘ ปี  มีชื่อเสียงในการปราบโจรผู้ร้ายรวมถึงการใช้สโมสรกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จัดตั้งเป็นโรงเรียน

ประชาบาลขึ้นตามตำบลต่างๆ เพื่อจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและพัฒนาบำรุงท้องที่ให้มีความเจริญขึ้นร่วมกับ

พ่อค้าประชาชนก่อตั้ง  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลและวัดแก้วโกรวารามขึ้น

พ.ศ.๒๔๕๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานเลื่อนยศเป็นอำมาตย์เอก และได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น

ท่านพระยาอิศราธิชัย (หมี ณ ถลาง)

พ.ศ.๒๔๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราติยะจุลจอมเกล้าวิเศษ (ซึ่งจารึกข้อความไว้ว่า -

เราจะบำรุงตระกูลวงศ์ให้เจริญ)

พ.ศ.๒๔๖๙ ออกจากราชการ  รับพระราชทานบำนาญฐานะเกษียณอายุราชการ  และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัด

กระบี่ตราบจนถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๙๖ ณ บ้านสวนแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนอิศรานุสรณ์

อยู่ในปัจจุบันนี้  และปัจจุบันนี้โรงเรียนอิศรานุสรณ์ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่

          ปัจจุบันโรงเรียนอิศรานุสรณ์ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอนุญาต

จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)

         นอกจากนี้นักเรียนหลักสูตร Intensive English Program โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้ม

เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านอุปกรณ์การเรียนและ

Tablet ในรูปแบบเดียวกันกับภาคปกติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ

        นักเรียนในหลักสูตร Intensive English Program หรือ IEP จะได้ฝึกพูดและทำการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ

กับครูชาวต่างชาติทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และสื่อสารกับครูเจ้าของภาษา

และฝึกการอ่านภาษาอังกฤษแบบ Phonic

           ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพภายในมีการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดระบบการบริหารและจัดสารสนเทศตามระบบ

การบริหารคุณภาพ (PDCA) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพของการศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ

จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง