อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

                                                  

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒ

- ปริญญาตรี    ครุศาสตร์บัญฑิต/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศิลปศึกษา จากวิทยาลัยครูภูเก็ต

- มัธยมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.ศ.5 โปรแกรมวิชาการทั่วไป โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

     
 การฝึกอบรมและดูงาน

- ศึกษาการวิเคราะห์ระบบงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย

- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอนุบาลที่รัฐโอคาโฮมา ประเทศสหรัฐอมริกา

- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

     

ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน

           บรรจุเป็นครูโรงเรียนอิศรานุสรณ์ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๗ และปฏิบัติหน้าที่

    ในตำแหน่ง ผู้อำนวนการโรงเรียน มีผลงานการบริการสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนอิศรานุสรณ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับประถมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

     ระดับประเทศ ประจีปีการศึกษา ๒๕๓๖ และประจำปีการศึกษา ๒๕๔๔

๒. สถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๓๐

     ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ปีการศึกษา ๒๕๓๒ และปีการศึกษา ๒๕๔๔

๓. สถานศึกษาดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาจิตพิสัยระดับก่อนประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ

     เขตการศึกษา ๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ปีการศึกษา๒๕๔๓  และปีการศึกษา ๒๕๔๔

๔. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น

     ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗

๕. สถานศึกษาดีเด่น ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบของการอบรมเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้

     กรมการค้าภายใน กระทรวงพานิชย์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๘

๖. สถานศึกษาดีเด่น รับโล่รางวัลส่งเสริมสุขภาพ มาตรฐานคุณภาพระดับทอง ของกรมอนามัยกระทรวง

     สาธารณสุขรางวัลชนะเลิส ของเขต ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น

     ด้านสุขภิบาลอาหาร และรางวัลโรงเรียนที่สุดยอดชมรมเด็กไทยทำได้ เขต ๑๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑

๗. สถานศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี ๒๕๕๔

๘. สถานศึกษาที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐