อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
             
  • โรงเรียนอิศรานุสรณ์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
หลักฐานการสมัครเข้าเรียนของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อนุบาล 2 และ
  อนุบาล 3 ที่มีอายุ 3 ขวบ 4 ขวบ และ 5 ขวบ
   1.1  ทะเบียนบ้าน     ฉบับถ่ายเอกสาร          จำนวน  1  แผ่น
   1.2  สูติบัตร             ฉบับถ่ายเอกสาร    จำนวน  1  แผ่น
   1.3  ค่าธรรมเนียมการเรียน   ภาคเรียนละ  1,937  บาท
     ค่าอาหารกลางวัน   ภาคเรียนละ  2,000  บาท
     ค่าอาหารว่างเช้า-บ่าย   ภาคเรียนละ  350  บาท
     ค่าเรียนภาษาอังกฤษ(ฟัง-พูด)   ภาคเรียนละ  250  บาท
     เอกสารประกอบการเรียน   ภาคเรียนละ  100  บาท
  หลักฐานการสมัครเข้าเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   2.1  ทะเบียนบ้าน     ฉบับถ่ายเอกสาร    จำนวน  1  แผ่น
   2.2  สูติบัตร             ฉบับถ่ายเอกสาร    จำนวน  1  แผ่น
   2.3  ค่าธรรมเนียมการเรียน   ภาคเรียนละ  1,702  บาท
     ค่าอาหารกลางวัน   ภาคเรียนละ  2,000  บาท
     ค่าเรียนภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด)   ภาคเรียนละ  250  บาท
     ค่าเรียนคอมพิวเตอร์   ภาคเรียนละ  500  บาท
     เอกสารประกอบการเรียน     ภาคเรียนละ  100  บาท
     ห้องปฏิบัติการทางภาษา   ภาคเรียนละ  100  บาท
 
engteacher