อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
                          

   รางวัลเกียรติคุณ

 
  ปี ๒๕๔๒  รับประกาศเกียรติคุณและเข็มสะดุดี จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
  ปี ๒๕๔๒  รับโล่รางวัลยุวกาชาดดีเด่น ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เขตการศึกษา ๔  
  ปี ๒๕๔๓  รับเสาเสมาพระราชทาน ประเภทผู้ส่งเสริมอนุรักษ์มรดกไทยทางพุทธศาสนา
 
  ปี ๒๕๔๓  รับเกียรติบัตรจากสมเด็จพระญาณสังวร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
 
  ปี ๒๕๔๔  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลบุรุษแห่งปีจากเลขาธิการมูลนิธิ
 
                    สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
  ปี ๒๕๔๕  รับเหรียญผู้ทำคุณประโยชน์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
 
  ปี ๒๕๔๖  รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมจากหนังสือพิมพ์ทำเนียบธุรกิจ
 
  ปี ๒๕๔๗  รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 
                   ด้านการทำคุณประโยชน์และสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
  ปี ๒๕๔๘  รับประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละบำเพ็ญตนต่อสังคมจากเทศบาลเมืองกระบี่
 
  ปี ๒๕๕๐   รับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี ๒๕๔๗ และปี ๒๕๕๐  
  ปี ๒๕๕๒   รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ:ป.ป.ช.  
     
  ผลงานวิชาการและงานวิจัย  
                  - การศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา ๔  
                  - แบบประเมินศักยภาพพื้นฐานการบริหารโรงเรียนเอกชนตามเกณฑ์มาตรฐาน  
                  - การพัฒนางานบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  
                  - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนเอกชนในภาคใต้  
                  - จริยธรรมองผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     
  ผลงานในอดีต  
                   - ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  
                   - คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สพท.กระบี่
 
                   - คณะกรรมการ กต.ตร. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองกระบี่  
                   - คณะกรรมการพัฒนาวัดแก้วโกรวาราม  พระอารามหลวง