อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
 •          โรงเรียนอิศรานุสรณ์จัดการเรียนการสอนโดยให้ความสำคัญทางด้านวิชาการและผ่านกระบวนการเรียน
 • การสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง (Action Learning) และโรงเรียนอิศรานุสรณ์ได้ดำเนินการ
 • จัดหลักสูตร Intensive English Program หรือ IEP โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อการเตรียม
 • ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • และจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะฝึกพูดและเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ซึ่งจะแตกต่างกัน
 • กับหลักสูตร English Program ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการจัดการเรียนการสอน
 •          โครงการ การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้มเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทุกวิชา
 • จะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่เน้น
 • การสื่อสาร / สนทนา เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน   ทุกคน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
 • การจัดการเรียนการสอน นักเรียนในหลักสูตร Intensive English Program หรือ IEP จะได้รับการพัฒนาทักษะ
 • ด้านการสื่อสารและการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการฟัง การพูด การอ่าน ซึ่งนักเรียน
 • จะได้รับการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ (Native English Speaker) และมีครูไทยคอยดูแลและเสริม
 • ทักษะอย่างใกล้ชิด (Good Care)
 •           นอกจากนี้นักเรียนในหลักสูตร Intensive English Program โครงการ การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้ม
 • เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านอุปกรณ์การเรียน
 •  เครื่องแบบนักเรียนและ Tablet ในรูปแบบเดียวกันกับนักเรียนภาคปกติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ตามนโยบายเรียนดีอย่างมีคุณภาพ
 •           นักเรียนในหลักสูตร Intensive English Program หรือ IEP จะได้ฝึกพูดและทำการสื่อสารเป็นภาษา
 • อังกฤษกับครูชาวต่างชาติทุกวันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และสื่อสารกับ
ครูเจ้าของภาษาและฝึกการอ่านภาษาอังกฤษแบบ Phonic