อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
              
SMP
         
  •            วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ประกอบกับนักเรียนกลุ่มหนึ่งในระดับประถมศึกษาเป็นผู้ที่มีศักยภาพพิเศษในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนอิศรานุสรณ์สามารถเติมเต็มศักยภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้ถือกำเนิดโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ขึ้น   โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกันของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสำหรับพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีศักยภาพด้วยความพร้อมและประสบการณ์ของคณะครูและกระบวนการจัดการ จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนในโครงการนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามแผนการเรียน Science–Mathematics Program
 • การจัดชั้นเรียนและแผนการเรียน
 •             นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมตามแผนการเรียน สำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น แบบห้องเรียนพิเศษในแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรจึงกำหนดให้นักเรียนศึกษาจนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • การจัดสาระการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ
 •             การจัดสาระการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ จัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช 2551ระดับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ   และเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น เน้นคุณลักษณะของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา Learning to know, Learning to do, and Learning to be, learning to live together
 • รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 •             นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้ศึกษารายวิชาพื้นฐาน ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในแต่ละชั้นปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข   เช่นเดียวกับห้องเรียนภาคปกติ โดยจัดเป็นรายวิชาให้นักเรียนใน 8 กลุ่มสาระ
 •             - รายวิชาเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท.
 •             - รายวิชาเพิ่มพูนประสบการณ์ ตามแนวทางของศูนย์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์
 •             - กิจกรรมพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องที่เรียนให้นักเรียนได้รับ
 •               ความรู้จากประสบการณ์ตรง โดยการได้ปฏิบัติจริง ( Action Learning )
  • รายวิชาเพิ่มเติมตามศักยภาพ
  •             นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมตามหลักสูตร สำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา แบบห้องเรียนพิเศษ ตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สสวท. ) โดยจัดเป็นรายวิชาดังนี้
  •             1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                2. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  •             3. สาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี                 4. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  •             5. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                         6. ทักษะการคิด - วิเคราะห์
  • การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  •             นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับห้องเรียนปกติ และกิจกรรมเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรสำหรับพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา แบบห้องเรียนพิเศษ (SMP) ดังนี้
  •            1. กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ             2. กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด
  •            3. กิจกรรมชุมนุม / นำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม        4. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
  •            5. กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงาน
  •               โครงงานวิชาการ การฟังบรรยาย การฝึกงาน การนำเสนอผลงาน การอ่านหนังสือ
   a1