อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg

             การบริหารโรงเรียนใช้รูปแบบ School Based Management จัดการบริหารโรงเรียนในรูปแบบของ

คณะกรรมการโดยมีสายบังคับบัญชา เพื่อส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโครงสร้างการ

บริหารโรงเรียนอิศรานุสรณ์ จัดระบบแบ่งกลุ่มบริหารออกเป็น 4 กลุ่มประกอบด้วย

 1.กลุ่มบริหารงานทั่วไป  2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ  3.กลุ่มบริหารงานบุคคล  4.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 
 
            โรงเรียนอิศรานุสรณ์  ใช้หลักการบริหารของ ฟาโยล (Fayo)   ซึ่งสรุปเป็นทฤษฎีว่าหากวันหนึ่ง
คุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องดูแล   คนจำนวนมาก   ในการทำงานแล้วละก็หัวใจของการบริหารจัดการ
เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น   มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ปัจจัย เรียกว่า P O C C C มีดังต่อไปนี้

         

การวางแผน (Planning) 
  การจัดองค์การ (Organizing)
  การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding)
  การประสานงาน (Coordinating)
  การควบคุม (Controlling)
             การจัดสาระการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษ  จัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระกับประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการและ
เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษให้เข้มข้นขึ้น เน้นรูปแบบ Learning to know, Learning to do, Learning to bo,
Learning to live together พัฒนาศักยภาพให้เก่งเรียนรู้ เก่งคิด เก่งใช้ชีวิต และเก่งแก้ปัญหา